+15°

Rybářský řád upravující pravidla zavážení na jezeře Balaton

 

Držitel ročního místního rybářského povolení platného na Balatonu nebo místního rybářského povolení k lovu ryb zavážením, je povinen dodržovat nařízení rybářského řádu upravujícího pravidla lovu ryb na Balatonu, a ve smyslu bodu č. 23 tohoto řádu, i další stanovy, s nimiž vás v následujících řádcích podrobně seznámíme. Porušení těchto stanov se považuje za porušení rybářského řádu platného na Balatonu, což může mít za následek odebrání místního povolení i zákaz pořízení si místního povolení. Naším cílem je, pravidla lovu ryb zavážením upravit dobře promyšleně a zejména zákonně, abychom obsádku kapitálních kaprů v Balatonu, představující vzácnou a výjimečnou přírodní hodnotu dokázali ochránit mnohem efektivněji než dosud a abychom podle možnosti, v co největší míře dokázaly zabránit převážení trofejních kaprů do jiných revírů, resp. jejich prodeje na trhu. V zájmu dosažení vytčených cílů jsme se spojili se zastánci této rybolovné techniky a za úzkou spolupráci se snažili vypracovat jednotlivé detaily praktikování samotné metody.

 

1.       OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1.Cílem samostatné techniky (zavážení) je ulovení, zvážení, vyfocení a šetrné puštění kaprovitých (nedravých) ryb.

1.2.Za zavážení se považuje způsob lovu, během kterého lovící, koncovou sestavu na lovné místo dopraví pomocí prostředku (např. Člun, Zavážecí loďka, jiné povolené plavidlo) Brodící nebo plovoucí ve vodě bez nahazování tak, že následně na záběr čeká na břehu resp. na molu, které je spojeno s břehem. Za zavážení se rovněž považuje lov ryb, během kterého, lovící před nahozením montáže zabrodí na určitou vzdálenost. Pokut je průměrná hloubka Balatonu nad 80 cm (www.hydroinfo.hu).

1.3.Na základě výše uvedené zásady, každý držitel povolení opravňujícího lovit zavážením, při každé jedné ulovené rybě je povinen dodržovat pravidla šetrného zacházení (viz. Bod č.3.)

1.4.Lov zavážením - místně - je možné provádět ve třech případech:

1.4.1.        Organizace (např. Kempy, samosprávy) vlastnící nebo provozující pobřežní nemovitost (na vlastním pobřežním úseku si mohou vyznačit lovná místa pro lov zavážením, na které je možné si rezervovat termín v systému rezervací lovných míst, dostupném na hlavní stránce Horgászjegy.hu. Systém rezervace je na této stránce pro každého volně dostupný.

1.4.2.        Majitelé pobřežních nemovitostí - v případě, že chtějí lovit zavážení na vlastním pozemku - po pořízení si potřebného povolení mohou tak učinit, nicméně svůj záměr jsou povinen nahlásit. Nahlášení je třeba provést na ploše dostupné z hlavní stránky www.horgászjegy.hu, s přesným označením: lovného místa (ulice, číslo domu), GPS souřadnice a přesného času plánovaného lovu. Majitelé označené lovné místa, mohou i pronajímat svým hostům, avšak za ohlašovací povinnost a také za nezbytné místní povolení pro hosty, v každém případě nese odpovědnost i majitel nemovitosti (registrovatel lovného místa pro lov zavážením). V případě, že dojde k porušení předpisů, porušitele budeme stíhat a v budoucnu na daném místě již nepovolíme zavážení. Rezervace těchto míst - na základě rozhodnutí majitele, je v první řadě privátního charakteru, avšak podle předchozího bodu, může být třeba i součástí otevřeného systému. Majitelé pobřežní nemovitosti registrované na lov zavážením, se zakoupením potřebného povolení a splněním výše zmíněné ohlašování se současně zavazují, že osobám vykonávajícím kontrolu - po předběžné dohodě - umožní přechod přes pobřežní nemovitost a lovné místo zpřístupní i touto formou.

1.4.3.        Lov zavážením je možné provádět i na pobřežních veřejných prostranstvích, avšak pouze mimo plážové sezóny. V tomto případě je třeba vědět, že lovící si lovné místo neponechal předem. Podle platné etiky, na volném pobřežním úseku může lovit kdokoliv, avšak od momentu začne lovit, jiný lovící již nemá možnost obsadit dané místo, jedině poté, co první lovící ukončí lov. Povinnost ohlášení místa a času lov zavážením podle uvedených v předchozím bodě je třeba splnit i v tomto případě, avšak až po obsazení lovného místa. Samozřejmě, na takových místech, lovící je zodpovědný za to, aby vyhověl hygienickým předpisům a pravidlům veřejné čistoty. O možnostech dlouhodobějšího přebývání na daném území (stanování, jiný způsob nocování ve volné přírodě) je třeba se informovat u správce veřejného prostranství a jím určené podmínky je třeba dodržovat.

1.5.Lov zavážením na volných pobřežních prostranstvích je povolen od roztání ledové pokrývky jezera do 31. Května, resp. od 15. Září do zamrznutí vodní plochy, v době od 00:00 - 24:00.

1.6.Jediná osoba, na tentýž termín může rezervovat pouze jedno lovné místo, resp. v daný čas do budoucna, může mít současně max. tři platné rezervace.

1.7.Lovící zavážením je povinen před zahájením lovu přihlásit se do systému. Za zahájení lovu se považuje krmení i kladení bójí. Při registraci třeba označit reálny čas lovu minimálně 1 maximálně 7 dní.

1.8.Na vyznačeném pobřežním úseku s platným obecným povolením bez rezervace, je lov ryb povolen pouze způsoby určenými ve všeobecném rybářském pořádku. V případě, že na dané místo dorazí lovící s platnou rezervací, přítomný lovící (bez rezervace) je (jsou) povinen opustit lovné místo.

1.9.Na parcele patřící k rezervovanému místu - po dobu rezervace - postavení stavu nebo přistavení karavanu je přípustné, avšak pouze za předpokladu, že vlastník (správce) pozemku to povolí.

1.10.         Lovící se zaregistrovanou rezervací a povolením opravňujícím lovit zavážením, je během trvání rezervace povinen všechny ulovené původní druhy ryb pustit spět do Balatonu. Ryby ulovené mimo rezervace je zakázané přechovávat na místě lovu!

1.11.         Rybář lovící na rezervovaném lovném místě, na kterém je povoleno zavážení a je držitelem i povolení opravňujícího lovit zavážením, si nemůže rybu původního druhu přivlastnit ani v tom případě, že zároveň je držitelem i běžného místního povolení!

1.12.         Ve smyslu platného zákona o rybářství a ochraně ryb (Hhvtv) ulovené ryby invazivního druhu je zakázáno vrátit zpět do jezera Balaton. V případě, že lovící uloví takovou rybu (amur) a nemá v úmyslu přivlastnit si ji, ať to oznámí naší společnosti na tel. čísle (+36303503333) a my se postaráme o odvoz úlovku.

2.       PRAVIDLA LOVU ZAVÁŽENÍM

2.1.Lovící je oprávněn lovit na dva (2) rybářské pruty s jedním návazcem opatřeným jedním jednoháčkem. Dodržovat zásadu chytání s nástrahou nastražené pomocí vlasové metódy je povinné.

2.2.Osoba mladší než 18 let smí lovit zavážením pouze pod dohledem dospělé osoby.

2.3.V době od 1. dubna do 30. dubna, pro registrovaného rybáře, který vlastní povolení k zavážení neplatí bod číslo 6. Balatonského rybářského řádu (zákaz použití plavidla). V tomto období je použití plavidla dovoleno v následujících případech:

a)      zdolávání a pouštění úlovku,

 

b)      krmení lovného místa,

 

 

c)       vyhledávání lovného místa a zavážení.

 

 

2.4.Použití zavážecích lodiček je povoleno pouze v případě pokud je rybář zaregistrován, a je držitelem zavážecího povolení.

2.5.Použít splétané šňůru jako hlavní vlasec je zakázáno! Šokový návazec do mušlových polí, vyrobený ze splétaných šňůr je povoleno použít o délce max. 20m. Šňůru s olověným jádrem (Leadcore) je povoleno použít o délce max. 1 m.

2.6.Použití sonaru, je podle ustanovení platného zákona (Hhvtv) povoleno!

2.7.Při zavážení s člunem je povoleno použít výhradně elektromotor na člun.

2.8.Lovit je povoleno výhradně v rámci vyznačeného rezervovaného lovného místa.

2.9.Pruty lze nahazovat jen kolmo na břeh vodní plochy, odbočit do stran je povoleno pouze v rámci hranic vyznačeného lovného místa, bez vyrušování ostatních lovících.

2.10.         Jeden lovící na označení krmného místa může použít 2 ks tyčových bójek, které od západu do východu slunce musí být osvětleny.

2.11.         V okolí tyčové bójky - v okruhu 40 m - resp. na ploše široké 80 m ohraničené bójkou a břehem může pobývat pouze lovící, který je držitelem platného povolení a rezervace na dané místo, resp. kdokoliv se souhlasem dotyčného lovícího. V daném sektoru již jiný zavážející lovit nesmí!

2.12.         Dopravit koncovou sestavu na krmné místo je možné nahazováním, zabroděním nebo zavážením pomocí zavážecí loďky, člunu.

2.13.         Maximální vzdálenost zavážení udic je 350 m od lovného místa. Od přístavu rybářského spolku Balatonfűzfő západně po přístav BHNP Zrt. v Keszthelyi, na ostatních pobřežních úsecích 450 m. (severní strana 350 m - jižní 450 m)

2.14.         Nastražené pruty nechat bez dozoru nebo pověřit někoho cizího jejich dozorem je ZAKÁZÁNO! V případě lovu zavážením, je výbava lovícího považováno za střeženou (je pod dozorem) - za předpokladu, že lovící disponuje vyhovujícími elektronickými signalizátory záběru - i v následujících případech:

a) lovící se zdržuje v okruhu 50 m od svého náčiní na vyznačeném lovném místě.

b) lovící se zdržuje na volné vodě, přičemž buď právě zdolává rybu, pouští ulovenou rybu, nebo krmí označené místo.

3.  RAVIDLA ŠETRNÉHO ZACHÁZENÍ S ÚLOVKY

3.1.    Přivlastnit si nebo přechovávat rybu původního druhu je ZAKÁZÁNO! Zákaz přechovávání úlovku platí i během nočních hodin.

3.2.  Ve smyslu zásad šetrného zacházení s úlovkem, musí být ulovená ryba po focení a odvážení okamžitě vrácena zpět do svého domova!

3.3.  V zájmu splnění požadavků vyplývajících ze zásad šetrného zacházení s úlovkem, z povinné výbavy lovícího nesmí chybět: Dostatečně velký podběrák s hustě pletenou síťkou s rozměry min. 90 X 90 cm. Kvalitní, hrubě vyplněna podložka, vyrobená z vodě odolného materiálu. (Lovící, je povinen ulovenou rybu ukládat na navlhčenou podložku!)

3.4.  Značkování nebo jakékoliv mrzačení ulovené ryby je Zakázané! V případě, že z nedbalosti lovícího dojde k úhynu ulovené ryby, správce daného revíru je oprávněn vymáhat odškodné ve výši hodnoty odumřelé ryby. Ulovenou rybu je oprávněn označkovat výhradně odborník společnosti a to obvyklým značkovacím způsobem, v zájmu toho, abychom v případě opětovného ulovení získali informace o migraci a růstu ryby.

3.5. Fotografie ulovených ryb je možné zveřejnit na domovní stránce: www.balatonihal.hu v galerii - Balatoniponty. Žádáme ctěné sportovní rybáře, aby fotografie ryb přesahujících hmotnost 10 kg zaslali na adresu společnosti horgaszat@balatonihal.hu o nahrání snímku se postaráme!

 

Obraz č.1.

 

 

 

 O otázkách, které v rybářském povolení opravňuje, lovit zavážením na jezeře Balaton nejsou upravovány, v plném rozsahu rozhoduje Aktuální všeobecný rybářský řád platný pro jezero Balaton, resp. pro lovících chytající podle výše uvedeného předpisu, za směrodatné považujeme obsah Etického kodexu zveřejněného členy klubu Amatérských "boiliesákov" ABK